Kancelaria została utworzona przez komornika Jarosława Galasa, celem realizowania jego ustawowych zadań.

Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W oparciu o wybór komornika z art. 10 ust. 3 Ustawy o komornikach może prowadzić egzekucję na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Jarosław Galas przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela w trybie art. 10 ust. 1 u.k.s. z obszaru Sądu Apelacyjnego w Warszawie